Navigácia

Obsah

VÝVOZ TKO a TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU

Od 1.1.2021 bude zabezpečovať zber zmesového komunálneho odpadu aj vytriedených zložiek odpadu spoločnosť KOSIT. Spoločnosť zabezpečí označenie zberných nádob v obci aj v rekreačnej oblasti čipom, čo umožní presnú evidenciu vývozov. Preto je nevyhnutné, aby si všetci majitelia rekreačných chát zabezpečili zberné nádoby.

Každý majiteľ rekreačnej chaty si zaobstará typizovanú plastovú zbernú 120 l nádobu s kolieskami, ktorú si označí súpisným číslom chaty v súlade s katastrom nehnuteľností (nakoľko koncom roku 2019 prebehlo prečíslovanie rekreačných chát, ktoré mali súpisné čísla 1 - 300), resp. parcelným číslom pozemku. Nádobu umiestni v čase zberu na dostupnom a viditeľnom mieste. 

Zbernú nádobu je potrebné vyložiť pred nehnuteľnosť do 6:00 hod ráno, zber trvá až do večerných hodín.

Nevyváža sa stavebný odpad. Stavebník, ktorému bolo vydané stavebné povolenie zlikviduje vyprodukovaný stavebný odpad jeho uložením na skládke o čom mu bude vystavený doklad. Doklad o likvidácii stavebného dokladu je potrebné si uschovať a predložiť pri kolaudačnom konaní.

Zmena frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu

- v obci 2-krát mesačne - spolu 26 vývozov ročne podľa harmonogramu.

- vzhľadom na zvýšenú frekvenciu vývozov odporúčame dať si vyviezť len plnú smetnú nádobu a pred bránu vybrať nádobu vtedy, keď ju chcete dať vyviezť (do počtu vývozov sa ráta každá nádoba, aj poloprázdna)

- v RO Domaša - v mesiacoch jún až september 2-krát mesačne, v ostatných mesiacoch 1-krát mesačne - spolu 17 vývozov ročne podľa harmonogramu.

 

ZMENA SPôSOBU URČOVANIA VÝŠKY POPLATKU ZA VÝVOZ TKO

- podľa VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je platné od 1.1.2021 sa mení spôsob určovania poplatku za vývoz TKO. 

- poplatok nie je určený ako paušál na celý rok, keď sa neberie do úvahy množstvo vyzbieraného odpadu z danej domácnosti. Keďže nádoby budú označené čipom a pri každom vývoze budú vážené a evidované, poplatok je určený na 1 zbernú nádobu (resp. 1 kg odpadu) - 1 plná zberná nádoba = 2,82 €

- poplatok za komunálne odpady sa v súlade s platným VZN bude vyberať zálohovo na daný rok podľa počtu členov domácnosti, podľa nasledujúcej tabuľky:

Počet členov domácnosti

Počet predplatených nádob

Poplatok za vývoz TKO

1

3

8,46 €

2

6

16,92 €

3

9

25,38 €

4

12

33,84 €

5

15

42,30 €

6

18

50,76 €

7

21

59,22 €

8

24

67,68 €

- v RO Domaša si majitelia nehnuteľností predplatia vývoz 10 nádob, teda aby poplatok pokryl vývozy TKO počas sezóny, keď je nehnuteľnosť využívaná, výška poplatku za rok 2021 bude 28,20 €

zberná nádoba 120l plastová

 

Triedený zber v obci - mení sa spôsob zberu triedených zložiek

- plasty, nápojové kartóny, kovy (žltá nádoba, vrece) - zbierajú sa spolu

- sklo (zelené vrece)

- papier (modré vrece)

Presný rozpis ako správne triediť TU

 

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2020 je 5,60 %

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2019 je 3,99 %

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2018 je 2,90 %.

 

Informácie ohľadom triedenia jednotlivých separovaných zložiek odpadov

Papier: Článok spoločnosti Naturpack

Batérie: Čo s použitými batériami

Elektroodpad: Čo s pokazenými a nefunkčnými elektrospotrebičmi

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. 

Využitie bioodpadu na záhrade

Kompostovanie