Navigácia

Obsah

Pôsobnosť stavebného úradu:

ohlásenie drobnej stavby - pdf

ohlásenie drobnej stavby - docx

žiadosť o vydanie stavebného povolenia - pdf

žiadosť o vydanie stavebného povolenia - docx

žiadosť o predlženie lehoty výstavby - pdf

žiadosť o predlženie lehoty výstavby - docx

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  - docx

návrh na zmenu užívania stavby - pdf

návrh na zmenu užívania stavby - docx

žiadosť o určenie súpisného čísla - pdf

žiadosť o určenie súpisného čísla - docx

 

Kúpa pozemku:

žiadosť o kúpu / dokúpenie pozemku - pdf

žiadosť o kúpu/dokúpenie pozemku - docx

 

Výrub drevín:

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - pdf

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - docx

 

Daň z nehnuteľností:

Osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v katastri obce Holčíkovce v predchádzajúcom roku, je povinná podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01. aktuálneho kalendárneho roka. Podobne, ak zaniká daňová povinnosť z dôvodu predaja alebo darovania, podáva sa daňové priznanie - čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti:

Tlačivo:    Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zemny nastali:

Tlačivo:     Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností FO

 

Evidencia obyvateľstva:

- prihlásenie na prechodný pobyt - tlačivo (127.53 kB)