Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu

 

Obecné zastupiteľstvo v Holčíkovciach Uznesením č. 7/2017 zo dňa 07.11.2017 bodom B/7

 

schvaľuje

 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Holčíkovce, a to:

 - pozemku parcela reg. C-KN č. 692/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3983 m2  

v katastrálnom území Holčíkovce, obec Holčíkovce, zapísaného na LV č. 489

subjektu: FO - Mgr. Matúš Michľo, Kladzany 42, 094 21 Nižný Hrabovec

za účelom parkovania pri stanovom tábore na dobu určitú – 10 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 150,-EUR / rok  s podmienkou práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov nehnuteľností v danom území z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že menovaný subjekt vlastní a prevádzkuje stanový tábor v susedstve predmetného pozemku, ktorý týmto bude prevádzkovať ako záchytné parkovisko.

 

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 10. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť